z

Privacy Policy

 

 1. Privat Policy

Vid beställning hos oss samlas personuppgifter in för att beställningen ska kunna genomföras. I samband med registrering och beställning godkänns att Säkertjänst i Norden (”Säkertjänst” hädanefter) lagrar och använder dessa uppgifter i verksamheten för att fullfölja avtalet gentemot Kund.

Denna hantering/lagring sker på rättslig grund GDPR Artikel 6.1 b (Avtal).

Säkertjänst säljer inga adresslistor eller personuppgifter, informationen stannar hos oss.

Dessa uppgifter används även för att skicka ut nyhetsbrev och erbjudanden. Dessa utskick går att avaktivera från första utskicket.

Kunden har enligt personuppgiftslagen GDPR (General Data Protection Regulation) rätt att ta del av den information som vi har registrerat om denne (GDPR Artikel 15). Om en personuppgift är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort inom 30 dagar från mottagande av begäran (GDPR Artikel 16 och 17) såvida ingen rättslig grund hindrar detta.

Kunden har rätt till dataportabilitet. Begäran om detta görs via e-post, brev eller telefon. Begärda uppgifter skickas endast som brev till folkbokföringsadress/företagsadress. Kunden har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om kunden anser att Säkertjänst behandlar uppgifter i strid med GDPR Artikel 77.

Våra Backuper sparas i max 30 dagar.

Säkertjänst säkerställer att våra underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra avtal uppfyller de villkor som har ställts enligt GDPR.

 

 1. Allmänt

Dessa villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Säkertjänst och Kund.

Säkertjänst tillhandahåller generell information om tjänsterna via sin hemsida Säkertjänst.se. Säkertjänsts meddelande till Kund sker via e-post och/eller brev. Sådant meddelande anses mottaget sju dagar efter dess avsändande om det ej framstår som sannolikt att meddelandet anlänt efter denna tidpunkt. Vid e-postkontakt använder Säkertjänst adressen ”info@”, vilken alltid anses komma Kund till del.

 

 1. Avtalsperiod och uppsägning

Avtal skall anses ha träffats i och med att Kund beställt tjänsten och/eller betalt första fakturan från Säkertjänst, varvid abonnemanget börjar löpa. Abonnemanget löper tillsvidare med viss bindningstid (s k avtalsperiod), vilken skall vara ett (1) år om annat ej överenskommits i samband med Kunds beställning. Om Kund ej inkommer med uppsägning 30 dagar innan sådan avtalsperiods slut, inleds automatiskt en ny avtalsperiod och abonnemanget förlängs i enlighet med vid tiden för förlängningen gällande abonnemangsvillkor, vilka finns tillgängliga på Säkertjänsts hemsida Säkertjänst.se. Det åligger Kund att ta del av vid var tid gällande abonnemangsvillkor. Uppsägning skall göras via brev eller fax och vara underskriven av Kund. Att ej betala faktura är ej att betrakta som en uppsägning.

 

 1. Abonnemangsavgifter

Betalning erläggs till Säkertjänst i form av Säkertjänsts vid var tid gällande abonnemangsavgift. Säkertjänst förbehåller sig rätten att fakturera Kund i förskott. Betalning sker mot faktura. Faktureringsperiod är densamma som avtalsperiod. Betalning skall erläggas senast 30 dagar efter fakturans utställningsdatum om inget annat är avtalat. Kund skall omgående meddela Säkertjänst om en faktura anses felaktig. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 7,5% per månad från förfallodagen, lagstadgad påminnelseavgift samt i förekommande fall inkassoavgift. Kund skall skriftligen meddela Säkertjänst vid ändring av faktureringsadress. Faktura skickas i PDF-format till kundens angivna e-postadress. Om pappersfaktura önskas debiteras en faktureringsavgift . Denna avgift är i dagsläget SEK 36 + moms men kan komma att ändras utan vidare meddelande.

 

 1. Överlåtelse av abonnemang

Abonnemang får ej överlåtas utan skriftlig tillåtelse från Säkertjänst.

 

 1. Begränsning av Parternas ansvar

Parternas ansvar för skada är begränsat till 1 000 SEK per tolvmånadersperiod, räknat från den dag abonnemangsavtalet trädde i kraft. Eventuellt skadestånd omfattar ej indirekta skador eller förlust i Kunds näringsverksamhet. Säkertjänst ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter utanför Säkertjänsts kontroll eller som Säkertjänst inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall bland annat anses; olyckshändelser, krig, upplopp, hårt väder, arbetsmarknadskonflikt (oavsett om den omfattar Säkertjänsts personal eller ej), fel i annan operatörs nät samt handling eller underlåtenhet från myndighets eller annan utomståendes sida.

 

 1. Registrering av domännamn / domäntjänster

Domäntjänster omfattar, då Kund så begärt, ansökningsförfarande såväl som teknisk och administrativ hantering av domänen. Säkertjänst tillhandahåller namnservrar för Kunds domäner och tillser att Kund kan använda domännamnet till e-post och webbsidor i enlighet med den tjänst som beställts. Om enbart registrering av domännamn är beställd utan tjänster i övrigt, eller i den mån webbtjänster inte ingår i avtalet, eller då webbtjänster ännu inte tagits i Kunds bruk genom uppladdande av webbsidor, så godkänner Kund att Säkertjänst placerar en informationssida i anslutning till domänen, som kan innehålla information om Säkertjänst och Säkertjänsts tjänster. Om inte annat är överenskommet, eller då det inte är möjligt, så förnyar Säkertjänst ett registrerat domännamn åt Kund och fakturerar Kund i svenska kronor enligt gällande prislista. Det är alltid Kund som är ytterst ansvarig för domänen och Säkertjänsts ansvar är under alla omständigheter begränsat enligt paragraf 7.

 

 1. Webbsidor på Säkertjänsts servrar

Kund har rätt till egna webbsidor på Säkertjänsts server inom ramen för tilldelat lagringsutrymme. Antalet accesser och mängd överförd data per månad är begränsat och detaljer kring detta finns i specifikationerna för respektive webbhotell. Säkertjänst debiterar enligt fastställd tariff om dessa värden överstiges. Kund får ej vidareförsälja eller upplåta utrymme till tredje part.

 

 1. Kunds ansvar

Kund ansvarar för innehållet i Kunds webbsidor, korrespondens samt andra aktiviteter som Kund utför på Internet eller i system kopplade till Internet. Detta ansvar innefattar att tillse att vid var tid gällande lagstiftning följs. Kund ansvarar för att annan som getts möjlighet att utnyttja tjänsten följer dessa abonnemangsvillkor. Kund är ansvarig för eventuella nödvändiga tillstånd som finns för att sprida, ta emot eller lagra information.

 

 1. Avstängning av abonnemang

Säkertjänst äger rätt att med omedelbar verkan stänga ett abonnemang och häva avtalet, utan återbetalningsskyldighet av Kunds erlagda avgifter alternativt genom att slutfakturera Kund för tid fram till avtalsperiodens slut, om det visar sig att Kund utnyttjat abonnemanget på ett otillbörligt sätt. Otillbörligt innefattar men är ej begränsat till: spridande av information som kan vara olaglig samt att begå olagliga handlingar, att uppmana eller möjliggöra för annan att begå olagliga handlingar, via Internet eller därmed sammankopplade nätverk. marknadsföring via utskick till e-postadresser (s k spamming/mailbombing) om mottagaren ej i förväg givit sitt samtycke till detta. annat handlande som medfört att avsevärd olägenhet uppstått för Säkertjänst, Säkertjänsts system, övriga abonnenter eller Internet och därmed sammankopplade system. utnyttjande av Säkertjänsts resurser, såsom servrar, linjekapacitet osv som i väsentlig grad överstiger det genomsnittliga utnyttjandet av Säkertjänsts kunder. Detsamma skall gälla om Kund trots påminnelse ej betalt faktura inom angiven tid.

 

 1. Ändring av abonnemangsform

Säkertjänst äger rätt att uppgradera en abonnemangsform till en annan som täcker Kunds utnyttjande av Säkertjänsts resurser, om Kund överskrider de gränser eller regler som gäller för den ursprungligt ingångna abonnemangsformen. Detta skall ske först efter att Kund via e-post blivit förvarnad om förändringen och givits minst 14 dagar att åtgärda situationen. Om Kund fortfarande efter 14 dagar ligger utanför ramarna för den ingångna avtalsformen uppgraderas Kund automatiskt till den lämpligaste abonnemangsform som för rådande omständigheter ger Kund lägst kostnader. Kund faktureras omgående för mellanskillnaden mellan abonnemangsformerna för återstående tid av pågående abonnemangsperiod. Denna paragraf gäller särskilt, men inte begränsat till, när Kund använder ett privat webbhotell i kommersiellt syfte. I kommersiellt syfte avses bland annat när Kund; Marknadsför produkter eller tjänster för egen eller annans vinning Regelbundet utnyttjar webbplats och/eller e-post för yrkesrelaterad trafik, vare sig det avser egen verksamhet eller som anställd Upplåter plats för reklambanners eller liknande i syfte att inbringa inkomst Bygger upp portaler, marknadsplatser eller liknande, som även om de är kostnadsfria, i en framtid kan omvandlas för kommersiella syften.

 

 1. Ändringar av tjänster och abonnemangsavgifter

Säkertjänst äger rätt att med omedelbar verkan genomföra förändringar av tjänster eller avgifterna för tjänster vilka är direkt hänförliga till en förändring av skatter, statliga pålagor, lagar, valutakurser eller annan liknande omständighet utanför Säkertjänsts kontroll vilken direkt påverkar tjänsterna och/eller deras kostnader. Säkertjänst förbehåller sig rätten att utföra sådana förändringar av tjänster vilka ej påverkar tjänsternas innehåll, utan att underrätta Kund. Vid större ändringar av tjänster eller vid höjning av abonnemangsavgifter skall Kund underrättas på lämpligt sätt minst 45 dagar innan ändringen träder i kraft. Kund äger då rätt att säga upp avtalet enligt paragraf 3. Avgiftssänkning behöver ej aviseras.

 

 1. Personbiträdesavtal/dataskyddspolicy

Säkertjänst värnar skyddet av våra kunders enskilda rättigheter och era personuppgifter. Den här dataskyddspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter. Vid tecknande av avtal med Säkertjänst godkännes dessa villkor. Säkertjänst är personuppgiftsansvariga för de uppgifter vi hanterar och personuppgiftsbiträde för de uppgifter som våra kunder hanterar i de tjänster vi tillhandahåller. Vi behandlar personuppgifter av flera skäl. När vi skriver ”du” menar vi dig som kund, potentiell kund, medarbetare hos kund eller annan relevant person såsom verklig huvudman, behörig företrädare. Denna behandling sker i enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning). Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser och avtal, samt för att ge dig erbjudanden, rådgivning och annan service. Detta biträdesavtal ska tolkas i enlighet med – och ha de definitioner som framgår av – dataskyddsförordningen (GDPR).

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Personuppgiftsansvarig är skyldig att efterleva Dataskyddsförordningen, avseende personuppgiftsbehandling och anlitande av biträde. Personuppgiftsansvarig har rätt att styra Personuppgiftsbiträdets personuppgiftsbehandling och ska härvid meddela de dokumenterade instruktioner som behövs för Personuppgiftsbiträdets behandling.

 

PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Personuppgiftsbiträdet åtar sig att endast vidta personuppgiftsbehandling avseende avtalade personuppgifter i enlighet med dokumenterade instruktioner från Personuppgiftsansvarig samt i överensstämmelse med detta biträdesavtal. Personuppgiftsbiträdet åtar sig att vid behandling av personuppgifter efterleva vid var tid gällande lag, i synnerhet Dataskyddsförordningen. Därutöver åtar sig Personuppgiftsbiträdet att efterleva föreskrifter, ställningstaganden och rekommendationer avseende tillåten personuppgiftshantering, meddelade av Datainspektionen, relevant EU-organ och svensk lag. Personuppgiftsbiträdet intygar att erforderliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder vidtas avseende personuppgifter, så att behandlingen uppfyller kraven i Dataskyddsförordningen och skyddar de registrerades rättigheter. Personuppgiftsbiträdet ska enligt den Personuppgiftsansvariges instruktioner rätta, radera eller överlämna felaktiga, ofullständiga eller inaktuella personuppgifter utan oskäligt dröjsmål i enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning).

 

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Personuppgiftsbiträdet ska vidta och upprätthålla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna, utan att ha rätt till särskild ersättning för detta. Personuppgiftsbiträdets säkerhetsåtgärder ska åstadkomma den skyddsnivå som följer av tillämplig lag samt, Dataskyddsförordningen och som i övrigt är lämplig med beaktande av tekniska möjligheter, kostnad för genomförande, särskilda risker med behandlingen och i vilken utsträckning de behandlade personuppgifterna är, eller sannolikt kan uppfattas som, känsliga. Personuppgiftsbiträdet ansvarar för att den egna verksamheten bedrivs på ett sätt som i övrigt säkerställer adekvat informationssäkerhet. Personuppgiftsbiträdet ska tillse att anställda, konsulter och övriga som Personuppgiftsbiträdet svarar för och som behandlar eller har åtkomst till personuppgifterna är bundna av ett ändamålsenligt sekretessåtagande samt är informerade om hur personuppgiftsbehandling får ske i enlighet med instruktioner från Personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsbiträdets tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder ska vidtas med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnader, personuppgiftsbehandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål, inkluderat risker för fysiska personer rättigheter och friheter av varierande allvar och sannolikhetsgrad, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå i förhållande till risk. Personuppgiftsbiträdets genomförande av säkerhetsåtgärder ska när så är lämpligt inbegripa pseudonymisering och kryptering av personuppgifter, förmåga att fortlöpande säkerställa konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos systemen och tjänster för behandling samt förmågan att återställa tillgänglighet och tillgång till personuppgifter i rimlig tid vid fysisk eller teknisk incident och förfarande för regelbunden testning, undersökning och utvärdering av effektiviteten hos säkerhetsåtgärderna. Vid bedömning av lämplig säkerhetsnivå ska särskild hänsyn tas till risk för oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring eller till obehörigt röjande eller åtkomst till personuppgifterna.

 

INCIDENTER

Personuppgiftsbiträdet ska vid konstaterad eller misstänkt säkerhetsincident, såsom obehörig åtkomst, förstörelse, ändring eller annan otillåten påverkan avseende personuppgifterna omedelbart undersöka incidenten, vidta lämpliga åtgärder för att åtgärda densamma och för att förhindra upprepning samt informera den Personuppgiftsansvarige genom att tillhandahålla Incidentrapport. En Incidentrapport ska innehålla beskrivning av incidentens art, kategorier av och det ungefärliga antalet registrerade som berörs samt de kategorier av och det ungefärliga antalet personuppgiftsposter som berörs, beskrivning av sannolika konsekvenser till följd av incidenten och en åtgärdsplan, om lämpligt inbegripet åtgärder för att mildra potentiella negativa effekter. Därtill ska incidentrapport innehålla kontaktuppgift för dataskyddsombud eller andra kontaktpunkter för erhållande av ytterligare information om incidenten.

 

ÖVERFÖRING TILL TREDJE PART

Personuppgiftsbiträdet får inte överföra personuppgifter till tredje man och får heller inte lämna ut information om personuppgiftsbehandlingen till tredje man, utan att i förväg inhämta skriftligt godkännande av den Personuppgiftsansvarige.

 

UNDERLEVERANTÖRER (UNDERBITRÄDEN)

Säkertjänst förbinder sig att endast samarbeta/använda underleverantörer/underbiträden vars hantering av personuppgifter sker i enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning)

 

INSYN

I syfte att säkerställa upprätthållandet av lämplig säkerhetsnivå och efterlevnad av detta biträdesavtal, har Personuppgiftsansvarig rätt till erforderlig insyn i de delar av Personuppgiftsbiträdets organisation och system som relaterar till personuppgiftsbehandlingen.

 

SÄRSKILD ERSÄTTNING

Personuppgiftsbiträdet har inte rätt till särskild ersättning för fullgörandet av ansvar och skyldigheter enligt detta biträdesavtal eller för att följa de instruktioner avseende personuppgiftsbehandling som meddelas av den Personuppgiftsansvarige, annat än då det framgår av skriftlig överenskommelse.

 

ANSVAR FÖR SKADA

Om Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter eller underlåtenhet därvid, i strid med detta biträdesavtal eller med instruktion från Personuppgiftsansvarig, åsamkar Personuppgiftsansvarig skada, ska sådan skada ersättas av Personuppgiftsbiträdet.

 

AVTALSTID

Detta avtal gäller från datum för underskrift av avtal och så länge Personuppgiftsbiträdet lagrar eller på annat sätt vidtar personuppgiftsbehandling för den Personuppgiftsansvariges räkning. Vid biträdesavtalets upphörande ska Personuppgiftsbiträdet enligt den Personuppgiftsansvariges instruktion radera eller återlämna all data innehållandes personuppgifter, på samtliga media varpå personuppgifter fixerats, samt därefter radera eventuella kopior i enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning)

 

TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

Artikel 28 EU allmän dataskyddsförordning och/eller Svensk rätt tillämpas på avtalet. Efter Tvist i anledning av detta biträdesavtal ska avgöras i enlighet med Huvudavtalets bestämmelse avseende tvistlösning. Kunden har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om kunden anser att Säkertjänst behandlar uppgifter i strid med GDPR Artikel 77. Våra Backuper sparas i max 30 dagar.

 

 1. Tvist

Tvister i anledning av detta avtal som icke kan göras upp i godo skall avgöras enligt Svensk lag i Stockholms tingsrätt.